Código Ético y Programa de Buen Gobierno

CODI ÈTIC INTERN

 1. Afavorim la participació activa de la ciutadania en els òrgans de Guanyem Benetússer i en particular de grups infra representats per motius de sexe, diversitat funcional, renda...
 2. Els qui optem a compondre una llista de Guanyem Benetússer serem escollits en primàries obertes a tota la ciutadania.
 3. Abans d'establir qualsevol pacte amb cap altre partit polític, abans o després d'eleccions, es requeririà la seua aprovació prèvia en assemblea oberta a tota la ciutadania.
 4. Cadascun de nosaltres mostrarà de forma pública el seu patrimoni personal abans de la presa de possessió i almenys una vegada a l'any durant el mandat.
 5. Renunciarem a qualsevol privilegi jurídic atorgat pel càrrec, en cas que algun de nosaltres siga imputat per qualsevol causa aliena a la bona gestió de l'ajuntament.
 6. Cap de nosaltres estarà més de dues legislatures en càrrecs representatius.
 7. Limitarem els nostres ingressos per càrrec públic a temps complet a 3 vegades el salari mínim professional. Si els ingressos superen aquesta quantitat, donarem l'excedent a entitats socials del poble.
 8. Guanyem Benetússer només es finançarà mitjançant donatius o quotes dels seus afiliats o inscrits (limitats a un màxim de 600€/any) marxandatge o actes i xarrades socials que seran de coneixement públic.
 9. Guanyem Benetússer no aprovarà contractes públics majors amb empreses vinculades a cap càrrec públic o familiars d'aquest fins a segon grau de consanguinitat ni tampoc l'adjudicació de grans contractes públics a empreses amb participació de persones amb vincles sentimentals o d'amistat amb el mateix.
 10. Cap de nosaltres acceptarà contractes durant els dos següents anys després de deixar la política, en cap empresa a la qual se li hagen concedit contractes majors. En cap cas acceptarem un contracte amb una empresa a la qual s'hagen concedit adjudicacions públiques en condicions favorables o que vulneren la llei.
 11. Qualsevol de nosaltres, en el cas de ser imputat, processat o condemnat per delictes vinculats a l'apropiació indeguda, el suborn, el tràfic d'influències o l'adjudicació de contractes a empreses que vulneren la llei, renunciarem a l'acta de regidor. Cadascun de nosaltres signarem l'acta de renúncia al càrrec, abans de les eleccions, per tal que ens puguen fer fora.
 12. Cap de nosaltres amb un càrrec públic a temps complet tindrà alhora altra ocupació remunerada.
 13. Com a càrrecs electes serem mers representants de la ciutadania, transmetent les necessitats d'aquesta i estudiant la seua viabilitat i el bé comú: el nostre objectiu serà coordinar o 'manar obeint'.
 14. Posarem a la disposició de la ciutadania els acords, contractes, pressupostos, subvencions i qualsevol acció econòmica que acceptem en l'exercici de nostres funcions.
 15. Els càrrecs electes ens comprometem amb la signatura d'aquest document a no realitzar pràctiques democràtiques basades en l'interès individual (com el transfuguisme) durant l'exercici del nostre càrrec.
 16. Mentre formem part de Guanyem Benetússer, evitarem influir en els moviments ciutadans i socials de Benetússer, on no assumirem càrrecs de portaveu o coordinació. Addicionalment, els càrrecs electes de Guanyem Benetússer ens comprometem a recolzar aquest programa bàsic.

PROGRAMA DE BON GOVERN

 1. Defensar i aplicar la Declaració Universal dels Drets Humans com a principi bàsic, així com denunciar les seues vulneracions per part d'altres càrrecs públics, independentment de la seua pertinença a un o un altre partit.
 2. Motivar la participació activa de la ciutadania en les decisions del poble, i, en particular, de grups infra representats per motius de sexe, ètnia, diversitat funcional, renda...
 3. Defensar els drets de la majoria, abans que els individuals, sempre que aquests no contradiguen els punts anteriors.
 4. Portar a consulta ciutadana (per exemple referèndum) totes les decisions importants o d'interès general per a la ciutadania.
 5. Vetlar pel restabliment de l'educació i la sanitat, sent sempre públiques i universals.
 6. Retornar al poble la gestió pública de serveis com l'aigua, clavegueram, enllumenat, jardineria i cobraments dels diferents rebuts municipals, sense oblidar-nos dels serveis socials i ajudes escolars que seran gestionats pels ajuntaments.

CÓDIGO INTERNO ÉTICO

 1. Favoreceremos la participación activa de la ciudadanía en los órganos de Guanyem Benetússer, y en particular, de grupos infrarrepresentados por motivos de sexo, diversidad funcional, renta...
 2. Quienes optemos a componer una lista de Guanyem Benetússer seremos elegidos en primarias abiertas a toda la ciudadanía.
 3. Antes de establecer cualquier pacto con otro partido político, anterior o posterior a unas elecciones, requerirá su aprobación previa en una asamblea abierta a toda la ciudadanía.
 4. Cada uno de nosotros mostrará de forma pública nuestro patrimonio personal antes de la toma de posesión, y al menos una vez al año durante nuestros mandatos.
 5. Renunciaremos a cualquier privilegio jurídico otorgado por el cargo, en caso de que alguno de nosotros sea imputado, procesado o condenado por cualquier causa ajena a la buena gestión del ayuntamiento.
 6. Ninguno de nosotros estará más de dos legislaturas en cargos representativos.
 7. Limitaremos nuestros ingresos por cargo público a tiempo completo a 3 veces el salario mínimo profesional. Si los ingresos superan esta cantidad, donaremos el excedente a asociaciones sociales del pueblo.
 8. Guanyem Benetússer solo se financiará mediante donativos o cuotas de sus afiliados o inscritos (limitados a un máximo de 600 eur/año), merchandising o actos y charlas sociales, que serán de conocimiento público.
 9. Guanyem Benetússer no aprobará contratos públicos mayores con empresas vinculadas a ningún cargo público o familiares de éste hasta segundo grado de consanguinidad ni tampoco la adjudicación de grandes contratos públicos a empresas con participación de personas con vínculos sentimentales o de amistad con el mismo.
 10. Ninguno de nosotros aceptará contratos durante los dos siguientes años desde que deje la política, por ninguna empresa a la cual se le hayan concedido contratos mayores. En ningún caso aceptaremos un contrato con una empresa a la que se haya concedido adjudicaciones públicas en condiciones favorables o que vulneren la ley.
 11. Cualquiera de nosotros, en el caso de ser imputado, procesado o condenado por delitos vinculados a la apropiación indebida, el cohecho, el tráfico de influencias o la adjudicación de contratos que vulneren la ley a empresas, renunciaremos al acta de concejal. Cada uno de nosotros firmaremos el acta de renuncia al cargo, antes de las elecciones, para poder ser expulsados.
 12. Ninguno de nosotros con un cargo público a tiempo completo tendrá al mismo tiempo otro empleo remunerado.
 13. Como cargos electos seremos meros representantes de la ciudadanía, transmitiendo las necesidades de esta y estudiando su viabilidad y el bien común: nuestro objetivo será coordinar o “mandar obedeciendo”.
 14. Pondremos a disposición de todos los ciudadanos los acuerdos, contratos, presupuestos, subvenciones y cualquiera que sea la acción económica que tomemos en el ejercicio de nuestras funciones.
 15. Los cargos electos nos comprometemos con la firma de este documento a no realizar prácticas antidemocráticas basadas en el interés individual (como el transfuguismo) durante el ejercicio de nuestro cargo.
 16. Mientras formemos parte de Guanyem Benetússer, evitaremos influir a los movimientos ciudadanos y sociales de Benetússer, donde no asumiremos cargos de portavocía o coordinación.
Adicionalmente, los cargos electos de Guanyem Benetússer nos comprometemos a apoyar este programa básico:

PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO

 1. Defender y aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como principio básico, así como denunciar sus vulneraciones por parte de otros cargos públicos, independientemente de su pertenencia a uno u otro partido.
 2. Motivar la  participación activa de la ciudadanía en las decisiones del pueblo, y, en particular, de grupos infrarrepresentados por motivos de sexo, etnia, diversidad funcional, renta...
 3. Defender los derechos de la mayoría, antes que los individuales, siempre que éstos no contradigan los puntos anteriores.
 4. Llevar a consulta ciudadana (por ejemplo referéndum) todas las decisiones importantes o de interés general para la ciudadanía.
 5. Velar por el restablecimiento de la educación y la sanidad, siendo siempre públicas y universales.
 6. Devolver al pueblo la gestión pública de servicios como el agua, alcantarillado, alumbrado, jardinería y cobro de los diferentes recibos municipales, sin olvidarse de los servicios sociales y ayudas escolares que serán gestionados por los ayuntamientos.

Deja un comentario